วันศุกร์, 10 มิถุนายน 2559 00:00

เกี่ยวกับสาขา

Written by 
Rate this item
(0 votes)

            สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2530 และได้รับอนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในปีพ.ศ. 2547 โดยมีปรัชญา คือ “มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีทักษะและเจตคติที่ดีในวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมให้บัณฑิตมีส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม”

ปัจจุบันหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้ดำเนินการเรียนการสอนมาครบ 12 ปี โดยมีหัวหน้าสาขาบริหารงานจำนวน 4 ท่าน คือ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี     ตรีทศกุล            หัวหน้าแขนงการบัญชี               พ.ศ. 2547 – 2548

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวพร    ทองนุช               หัวหน้าแขนงการบัญชี               พ.ศ. 2549 – 2551

3. อาจารย์อโนชา    โรจนพานิช                      หัวหน้าสาขาการบัญชี                พ.ศ. 2552 – 2558

4. อาจารย์รุ่งลักษมี รอดขำ                            หัวหน้าสาขาการบัญชี                พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

Read 960 times Last modified on วันศุกร์, 10 มิถุนายน 2559 04:22
03. 2018