วจก. จัดประชุมสาขา เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน BA Fair ครั้งที่ 3

         วันนี้ (9 มีนาคม 2559) ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการและบริการวิชาการ “ BA Fair” ครั้งที่ 3 ของสาขาวิชาการบัญชี โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมในส่วนของสาขา อาทิ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ การพิจารณาตัดสินการประกวด Sticker Line และบอร์ดความรู้ โดยมีนักศึกษาร่วมส่งผลงานการประกวดเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมงาน BA Fair ครั้งที่ 3 ดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2559 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท
03. 2018