อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์อภิญญา  วิเศษสิงห์

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

วุฒิการศึกษา :

Master's Degree

Master of Business Administration (Accounting), Siam University
Bachelor's Degree
Business Administration (Accounting), Rajanangala Institute of Technology
03. 2018