อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์รุ่งลักษมี  รอดขำ

หัวหน้าสาขาการบัญชี

วุฒิการศึกษา :

Master's Degree

Master of Business Administration (Accounting), Sripatum University
Bachelor's Degree
Bachelor of Business Administration (Accounting), Suan Dusit Rajabhat University
08. 2017